Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Antantė

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Antantė - tai nuo kažkokio beprasmio žodžio "entente", kuris reiškė tai vienų, tai kitų valstybių visokias sąjungas, kurios susidarinėjo tai prieš I Pasaulinį karą, tai Tarpukaryje. Ir visos tos sąjungos nuolat vaizduodavo supergalingas jėgas, o kai prireikdavo gintis, tai visos maudavo į krūmus, palikdamos savo nares užpuolikams sudraskyt, kas galų gale baigdavosi tuo, kad jas pavieniui išmušdavo ir nukentėdavo visos daug labiau. Tokiu būdu tarptautinėje politikoje pats žodis "antantė" tapo kažkokiu ekvivalentu žodžiui feilas.

Vienok čia istoriškai kiekvienam lietuviui visgi turėtų būti įdomu, nes dėl tos Antantės Lietuva gavo nepriklausomybę 1918 metais, o taip pat paskui gavo Klaipėdos kraštą, o taip pat paskui prarado Vilniaus kraštą.

Tai dabar užtat yra NATO, kuri, kaip sako, lyg ir ne kaip Antantė, nes nuolat šūdą malanti Prancūzija čia nesugebėjo įgauti specialių galių. Nors ir bandė reikštis, o apie 1966 iš to NATO net ir išstojo, rėkdama, kad čia kitos šalys jai per mažai įtakos leidžia turėt.

Trišalė Antantė

Pirmoji Antantė buvo vadinamoji 1904 metų Entente Cordiale, kur Prancūzija ir Didžioji Britanija susitarė dėl tarpusavio karinės paramos ir be viso kito pasidalino visokias kolonijas. Tai šita Antantė paskui išsiplėtė greitai, nes prie jos prisijungė Carinė Rusija, o taip susidarė vadinamoji Trišalė Antantė. Šioji susidarė iš kažkokių Rusijos-Prancūzijos sutarčių ir 1907 sudarytos Anglo-Rusijos Antantės, o pastaroji susidarė dėl to, kad Rusijos caras Nikolajus II ir Didžiosios Britanijos sosto paveldėtojas (nuo 1910 - karalius) Jurgis V buvo pusbroliai, o Rusija ir Didžioji Britanija turėjo reikalų Kinijoje, kurią tiesiog dalinosi tarpusavy. Nors gal ir ne dėl to, nes šiaip jau Kaizeris Vilhelmas II, buvęs Vokietijos imperatoriumi, irgi buvo to paties Jurgio V pusbrolis, tačiau galų gale gavo į kaulus.

Taip ar anaip, ta Trišalė Antantė vaizdavo baisią jėgą iki pat I Pasaulinio karo, kai susimušė su Vokietija, Austrija-Vengrija ir Italija, o tada Rusija išvis subyrėjo, Prancūzija gavo į kaulus taip, kad maža nepasirodė, tuo tarpu Didžioji Britanija ilgokai trynė rankutėmis, galvodama, kad kur kiti pešasi, tai pati ji išloš. Bet kai vokiečiai ėmė ir savo povandeniniais laivais staigiai supiso iki tol absoliučiai nenugalimu laikytą britų laivyną, tai pastarieji ėmė šauktis JAV pagalbos, katra ir patvarkė tuos bardakus Europoje.

Trumpai tariant, galingiausia pasaulio Antantė paaiškėjo besanti visišku feilu, nes ją teišgelbėjo buvusi britų kolonija, savo laiku tuos pačius britus pasiuntusi į EN.

Bet kad to maža nepasirodytų, tai 2008 Prancūzija ir Didžioji Britanija nutarė vėl sudarinėti Antantę, tai kažkokią sutartį ir pasirašė 2010, kurią pavadino "Entente Frugale". Tai dabar puikiai matosi šitai, nes Prancūzija jau pardavė Rusijai anokį Mistral, o Didžioji Britanija svaidosi užuominomis, kad dėjo ji ant euro, eurozonos ir ES, tuo tarpu gi Prancūzijos įdomusis santykis su NATO irgi seniai žinomas.

Trišalė Antantė II

Vienok nors I Pasaulinio karo pradžioje ta Trišalė Antantė buvo visai feilas, kažkaip norom nenorom į ją įsivėlė visa krūva kitų šalių: pirma kažkaip iš Centrinės Sąjungos išstojo ir prie Antantės prisijungė Italija, o paskui greitai ir visokios Balkanų šalys - Serbija, Juodkalnija ir Graikija. Čia dar prisijungė ir Belgija, kuri buvo nuo Vokietijos gavusi į kaulus, o taip pat - ir Rumunija, kuri į kaulus buvo gavusi nuo Austrijos-Vengrijos. O paskum dar nuo Austrijos-Vengrijos atskilt nusprendusi Čekoslovakija. Ir išvis dėl neaišku, kokių priežasčių - Japonija.

Ir kas įdomu, tai tas, kad JAV, kurių dėka ta Antantė laimėjo karą, į tą Antantę neįstojo, o liko šiaip tiktai kažkokia užjūrio kariuomenės ir ginklų tiekėja. Trumpai tariant, kažkokie toje Antantėje prasidėjo vaizdavimai, kad yra viskas ne taip, kaip yra, o kažkaip kitaip.

Bet taip ar anaip, kažkaip šita Antantė tapo I Pasaulinio karo laimėtoja, nors iš jos ir iškrito Rusija, kurioje prasidėjo visokia Revoliucija. Tai kažkaip taip ar anaip, paskui ta Antantė dalino visą Europą gabalais, leisdama susikurti kokioms nors valstybėms, nustatydama joms sienas ir nuspręsdama, ar kuri nors gyvuos, ar negyvuos.

Taip čia įdomiai gavosi, kad Lenkija, kurios daliniai kovojo prieš Vokietiją, subyrėjus Rusijai, nors ir netapo pilnaverte Antantės dalimi, tačiau tapo beveik nare, turinčia įtaką. O štai ant Lietuvos ta Antantė dėjo tiesiog, nes nepripažino, kad tokia gali būti. Tai paskui gavosi, kad kai Lenkija užpuolė Lietuvą ir atėmė Vilniaus kraštą, tai ta visa Antantė į reikalą pažiūrėjo pro pirštus.

Bet kita vertus, kadangi Vokietija buvo išskaldyta gabalais, o Klaipėdos kraštas atsidūrė prancūzų rankose, tai ta pati Antantė kažkaip visai nelabai neigiamai pažiūrėjo į Lietuvos sprendimą tą teritoriją užimti ir prisijungti. Aišku, čia nelabai galima pasakyti, kad Antantė ėmė ir atidavė Klaipėdą Lietuvai, nes Lietuva tiesiog užpuolė ir išvarė visą tą Antantę iš tenai (kas daug ką sako apie Antantės ir Prancūzijos karinius gebėjimus). Bet tiesiog Antantė kažkaip nusprendė, kad gal tai ir neblogai, kad Vokietija praranda gabalą teritorijos, tai su tuo visai susitaikė.

Vienok ir ta Antroji Antantė buvo visiškas feilas, nes nors pati dalino Europą ir vaizdavo nugalėtoją, paskui tragiškai susimovė, kai Vokietijoje į valdžią atėjo Hitleris. Nes Kai Hitleris nutarė imti ir pasidalinti Europą, tai ir iškapojo visas tas Antantės šalis po vieną. Juoba, kaip paskui išaiškėjo, tos šalys patyliukais dar ir sudarė susitarimus dėl to, akd naciai tai padarytų. Trumpai tariant, feilas.


Kitos Antantės

Be tos pagrindinės šūdų Antantės buvo dar pora antančių, kurios paaiškėjo besančiomis ne mažiau šūdų antantėmis, nei visokios pirmosios antantės. Tai toksai vaizdas, kad jau pats žodis "Antantė" reiškia kažkokius šūdus, kurie visai neveiksmingi ir jokios naudos nenešantys, o tik dėl vaizdo atsirandantys ar šiaip iš piktumo, arba aplinkybėms privertus.

Mažoji Antantė

Štai taip susidarė vadinamoji Mažoji Antantė, kur buvo Čekoslovakija, Rumunija ir Jugoslavija, kurias labai rėmė Prancūzija, vaizdavusi jų visų globėją. Dar buvo visokių kalbų, kad prie šitos sąjungos galinti prisijungti ir Lenkija, kuri taptų šios sąjungos lydere, nes ji turėjo tapti lydere Didžiojoje Baltijos Antantėje, bet kai Lenkijos bandymai derėtis dėl sąjungos su Lietuva baigėsi tuo, kad Lenkija Lietuvą užpuolė, tai kažkaip visiems dingo noras su tais lenkais kokias nors sąjungas daryt.

O pati ta Mažoji Antantė baigė viską tuo, kad kai Vokietijoje valdžion atėjo Hitleris, tai ji ir suiro vien nuo politinio spaudimo.

Baltijos Antantė

Lygiai taip susidarė ir Baltijos Antantė, kur Lietuva, Latvija ir Estija pažadėjo visos viena kitai paramą. Toksai 1934 sudarytas susitarimas pavirto į visišką feilą, nes ta pati Latvija ir Estija iškėlė išlygas, kad nerems Lietuvos dėl karo su Lenkija, o taip pat ir nesikišti į Vokietijos reikalus dėl Klaipėdos krašto. Taigi, atatinkamai Lietuva irgi nusprendė, kad nesikiš į Latvijos ir Estijos reikalus su Rusija, tiesa, pastarasis dalykas sutartyje lyg ir nebuvo paminėtas, bet visiems buvo akivaizdus.

O išvis tai ta Baltijos Antantė dar buvo vadinama Mažąja Baltijos Antante, nes prieš tai galvota padaryti Didžiąją Baltijos Antantę, kurioje turėjo būti dar ir Lenkija bei Suomija. Tačiau Suomija šiaip kažkokius stabdžius įjungė, o Lenkija savo politinį požiūrį parodė, pasiūlydama visai Lietuvai tapti Lenkijos dalimi, o nesutikus - atėmė Vilniaus kraštą. Taip kad visiems čia viskas aišku pasidarė.

O viskas taip gražiai buvo Lenkijos planuose, nes po Didžiosios Baltijos Antantės atsiradimo prie šios turėjo prisijungti Mažoji Antantė ir taip turėjo galų gale susidaryti Rytų Europos Antantė, kuri gal būt netgi galėjo pakeisti istoriją, nes toli gražu neaišku, kaip ten būtų vykęs II Pasaulinis karas, jei šita Antantė būtų buvusi.

Taip kad reziumuojant čia reikia pasakyti, kad įvairios antantės yra labai geras pavyzdys, kiek tarptautinėje politikoje yra visokių šūdų. O jei kas nors paklaustų, ką žodis "Antantė" reiškia lietuvių kalboje, tai šitą galit išversti į "Šūdantė". Nes būtent tą šitas žodis ir reiškia.