Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Antanas Sniečkus

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Sniečkus)
Jump to navigation Jump to search
Antanas Sniečkus toksai dvasingas ir žvelgia žvilgsniu, kuris rodo, kad jis dvasingai žiūri į šimtus tūkstančių nužudytų ir ištremtų visokių kapitalistų ir buržuazinių nacionalistų, nes taip jiems ir reikia

Antanas Sniečkus - didis lietuvių tautos vadas, ilgiausiai buvęs LTSR vadovas, vedęs į Šviesų Rytojų paskui Staliną ir kitus, pakol nepasimirė ir dėkui už tai dievui, nes jei dar tebegyventų, tai būtų kaip zombis ir drakula. Taip kad čia jus pradžiuginsim, kad Antanas Sniečkus vis dar miręs.

Dar žinomas, kaip pirmasis ir didžiausias iš visokių ūsuotų bebrų, nes kaip davė jiems madą, taip šie iki šiol į Sniečkų bando būti panašūs, kartais net patys nesuprasdami, o galvodami, kad čia tokia mada.


Antano Sniečkaus veikla Lietuvoje

Kai SSRS įvykdė Lietuvos aneksiją 1940, tai Antanas Sniečkus patapo vietinio NKVD vadu, pradėdamas organizuoti visų liaudies priešų gaudynes, o jau po poros mėnesių tapo ir visos LKP bei LTSR tikru vadu - pirmuoju sekretoriumi, taip tapdamas ir visų trėmimų bei žudynių pagrindiniu vietiniu organizatoriumi.

Vienok tasai Antano Sniečkaus darbas jam nebuvo koks nors neįprastas, nes ans dar Leninui gyvam besant, spėjo geros patirties gauti Rusijoje, kur dirbo kažkokiuose ČK smogikų padaliniuose, naikinusiuose ištisus kaimus, kur tik kažkas su bolševikais nenorėdavęs susidėt. Taigi, panašiai kaip ir jo sėbras - toksai Juozas Bartašiūnas.

Visgi čia reik pasakyti, kad Antanas Sniečkus buvo didelis LTSR pasididžiavimas, mat anas tapo vieninteliu per visą SSRS pirmuoju sekretoriumi, katras sugebėjo išsilaikyti ir prie Josifo Stalino, ir prie Nikitos Chruščiovo, ir prie Leonido Brežnevo, nes šiknas visiems sugebėdavo palaižyti tinkamai, o ir išsisukti nuo visko įstengdavo. Taip kad kai numiro 1974 (po 34 metų valdymo - rekordas!), tai jau 1975 jo vardu buvo pavadintas ištisas miestas - dabar žinomas, kaip Visaginas.

Dar į istoriją anas įėjo dėl kito dalyko: vergiško darbo jėgom statytas vietinis lietuviškas komunizmas ilgai buvo visų propagandos mašinų priskiriamas Antanui Sniečkui, kadangi anas gi buvo visoksai didis LTSR pasididžiavimas. Tai neretas tų laikų sovietžmogis vis dar būna, kad ir suvapa, jog šitas komunistas visgi gero Lietuvai norėjęs.

Antanas Sniečkus už nuopelnus SSRS buvo netgi cielus 8 kartus apdovanotas Lenino ordinu, kitaip tariant - tiek pat, kaip ir pats Brežnevas.

Tas pats Antanas Sniečkus įvedė Lietuvoje ir tą tvarką, kur medžiotojai su visokiais medžiotojų būreliais reikalus spręsdavo pirtelėse. Tai iki šiol dar kažkur ta tvarka tęsiasi, kaip išaiškėjo iš tokio Stumbrės sąrašo.


Antano Sniečkaus priešistorė

Gimė Antanas Sniečkus kažkur Kauno gubernijoje 1902 metais, tačiau kokiais tai neaiškiais būdais dar prieš I Pasaulinį karą atsidūrė Rusijoje, tai tenai, Voroneže ir mokėsi. Į Lietuvą grįžo 1917 būdamas 15 metų amžiaus, gerokai surusėjęs, silpnai bemokantis susišnekėti lietuviškai.

Paskui jau, tebūdamas 18 metų amžiaus, 1920 metais įstojo į Rusijos kompartiją, nes buvo susidėjęs su tuo metu įsiveržusia Raudonąja Armija. Po to bandė organizuoti kažkokią antivalstybinę veiklą Alytuje, už ką buvo areštuotas 1921 metais. Neilgai tepasėdėjęs, tais pačiais metais išvažiavo į SSRS. Tenai iki 1925 dirbo kaip kažkokios komunistinės propagandos leidėjas Smolenske, paskui buvo paskirtas LKP atstovu prie tokio Kominterno - komunistinės organizacijos, skirtos komunistinio terorizmo organizavimui už SSRS ribų.

Paskui jau 1926 pirmiausiai buvo paskirtas LKP sekretoriumi, kitaip tariant vienu iš vadų, o paskui pasiųstas į Lietuvą. Pakliuvo į Lietuvą nelegaliai, su padirbtais dokumentais, paskui užsiimdinėjo antivalstybine veikla, už kurią ir buvo suimtas 1930 metais, nuteisiant 15 metų kalėjimo. Tačiau pavyko jam išsisukti, nes 1933 metais Lietuva apkeitė Sniečkų su Rusija į neteisėtai Rusijoje suimtus Lietuvos piliečius. Tenai Maskvoje baigė tarptautinę Lenino mokyklą, skirtą visokių teroristų ruošimui.

Paskui vėl nelegaliai pakliuvo į Lietuvą, kur gyveno nuo 1936, vėl nelegaliai vykdydamas visokią veiklą, o kartu tapo ir pirmuoju sekretoriumi. Tai baigė vėl tuo pačiu - 1939 buvo suimtas ir nuteistas 8 metams už bandymą organizuoti perversmą. O paskui jau 1940 atėjo sovietai ir paleido Antaną Sniečkų iš kalėjimo, išsyk paversdami jį faktiniu LTSR vadu.


Kiti visokie sniečkai

  • Dar tokia aktorė yra JAV, kur Naomi Snieckus, tai ana kartą vaidino kažkokiame filme, kur ją papjovė kažkaip baisiai