Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Centro komitetas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš CK KPSS)
Jump to navigation Jump to search

Centro komitetas - tai sovietmečiu buvo ta vieta, katra buvo kaip dabar Seimas, Vyriausybė ir Prezidentūra kartu sudėjus. Nes nuspręsdavo viską. Tiesa, pačiame visos SSRS Centro Komitete buvo dar vienas, svarbesnis padalinys, kuris vadinosi politbiuras, kuris jau turėjo išskirtines teises ir išties vadovavo, kai kiti CK nariai tiktai šiaip tebuvo pateptaisiais, taip kad net ir čia buvo taip, kad kai kurie gyvuliai lygesni už kitus.

Netgi ispalkomai ir KGB buvo visiškai pavaldūs ir atskaitingi kompartijos Centro komitetui. Todėl Centro komitetas buvo absoliuti valdžia. Ir jei jau kas į tą Centro komitetą įsitrindavo, tai tapdavo tokiu bosu, kad maža nepasirodytų. Nes pagal tuometinius įstatymus vyriausybė, Aukščiausia Taryba, teismai ir armija, ir kitos įstaigos turėdavo vykdyti Centro komiteto sprendimus. Taip pat ir KGB, ir ispalkomai. Visi be išimčių.

Ir dar įdomu buvo, kad kiekvienoje broliškoje respublikoje visos valdžios įstaigos visvien buvo pavaldžios vietiniam Centro komitetui. Štai taip pavyzdžiui, bendrą visasąjunginį pavaldumą turintis KGB visvien būdavo pavaldus kiekvienos respublikos kompartijos CK.

Tai aišku, dar be kompartijos buvo ir komsomolas, katras buvo kaip ir atrankos etapas, tai pirma žmogai darydavo karjerą komsomole, o jei jau ten pasireikšdavo ir parodydavo besantys tikri funkcionieriai, tai jau tada ir į partinius vadus pakliūdavo. Tokia vat buvo sistema tadais. Tai komsomolas irgi turėjo savo centro komitetą, bet tasai buvo toks kaip ir nelabai reikšmingas, apsimokymui ir pasipraktikavimui.

O LTSR kompartijos Centro komitetas turėjo du vadus visad: pirmąjį sekretorių ir antrąjį sekretorių. Tai pirmasis sekretorius būdavo aukščiausias vadas ant visos Lietuvos. O antrasis sekretorius būdavo skiriamas iš Maskvos ir prižiūrėdavo viską. Ir dar paprastai būdavo keli kiti sekretoriai, tai gaudavosi LKP sekretoriatas, kuris buvo valdžia ant viso Centro komiteto.

O tai aišku, dar buvo SSRS kompartijos Centro komitetas, tai ten jau būdavo ir generalinis sekretorius, katras aukščiausias valdovas buvo ant visos imperijos.