Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Vilniaus OMON

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Vilniaus OMON - toksai vienas iš daugelio OMON, tik kad buvo Vilniuje sukurtas tokio Nikolajaus Mitkino užsakymu ir čionai darė visokias kiaulystes Lietuvai, bandydamas nuversti valdžią, grobdamas žmones ir taip toliau. Tai paskui anie pabėgo iš Lietuvos, tai ir iki šiol laisvėje bastosi, nors susieti buvo su daugeliu žmogžudysčių ir kitų nusikaltimų.

Kaip ir įprasta anuometiniams OMON, taip ir Vilniaus OMON buvo sukurtas, paskelbiant, kad čia būsią kokie tai stebuklingi specialios paskirties padaliniai, kurie kovos su visokiais mafukais ir kitokiomis nusikalstamomis gaujomis. Nelabai keista, bet išties su tomis gaujomis OMON beveik niekaip nekovojo, nes išties buvo skirtas pirmiausiai tam, kad vaikytų visokias demonstracijas ir mitingus, nes po vieno bananų baliaus Vilniuje, paaiškėjo, kad kareiviai ir milicija paskui turi daug bėdų ir ima atsisakinėti mušt nekaltus žmones.

O jau juo labiau neaišku, kas turi užsiimti tokiais dalykais, kaip žmonių grobimai, jei prireiks ką nors iš Sąjūdžio vadovybės pagrobt, nes ten gi išvis sudėtinga... Taigi, labai reikėjo kažkokio specialaus padalinio sovietinei valdžiai.

Iš sykio po Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo Vilniaus OMON suskilo - visi, kurie turėjo sveiko proto ir susivokė, kam tas OMON skirtas, išėjo iš ten, o tų išėjusiųjų pagrindu paskui buvo sukurtas realiai prieš nusikaltėlius kovojantis padalinys - Aras. Tuo tarpu gi likę visokie tipai tapo tais pačiais nusikaltėliais, kurie kovojo prieš Lietuvą.

Greitai po sukūrimo į Vilniaus OMON vadus buvo paskirtas kažkoksai nelabai aiškus tipas - Boleslavas Makutinovičius, kuris kaip sako buvo Vilniaus miesto Spalio rajono raikomo ne tai partinės politikos, ne tai grojimo gitara instruktorius. Kaip vėliau paskui su juo susipykę kiti omonininkai skelbė, Makutinovičius buvęs netgi ne milicininkas, o išvis tiesiog iš niekur paskirtas kapitonu, o paskui jau po kažkokio perorganizavimo - ir visai majoru.

Vienok kaip ten bebūtų, gavosi maždaug 150 žmonių, kurie pradžioje turėjo automatus, pistoletus, snaiperinius šautuvus, ašarinių dujų užtaisus, granatas, o paskui - ir dar daugiau ginkluotės, tarp kurios ir granatsvaidžiai, automatai su duslintuvais, kulkosvaidžiai. Galų gale iš kariuomenės anie gavo netgi ir tris šarvuočius, kad jais galėtų važinėtis ir visus gasdinti.

Aktyvi Vilniaus OMON veikla prasidėjo 1991 metais, kai Sausio 11 dienos vakare būrys nuvažiavo ir Sausio 12 paryčiais užgrobė bazę Valakampiuose. Paskui prasidėjo pastatų grobimai vienas po kito - tai ten policijos akademijos pastatas, tai ten policijos komisariatai, tai dar kažkas. Pastatų užgrobimams paremti būdavo įtraukiami ir desantininkai bei vidaus reikalų kariuomenė, o kartais - ir kviestiniai padaliniai iš Rygos OMON. Taip pat Vilniaus OMON dalyvavo ir Sausio 13 įvykiuose, tiesa, vykdydama tiesioginius Alfa grupės nurodymus.

Kiek vėliau, 1991 metų Liepos 31 dieną, Vilniaus OMON organizavo ir parengė Medininkų muitinės užpuolimą, kurį įvykdė Rygos OMON būrys, skirtas kaip tik žmogžudystėms - ginkluotas automatais su duslintuvais. Užpuolimo metu 8 žmonės buvo nužudyti, vienas liko sunkiai sužeistu. Vienas iš dalyvių - toksai Konstantinas Michailovas, buvo nuteistas 2011 metais kalėjimu iki gyvos galvos.

Vilniaus OMON žlugo po to, kai Maskvoje įvyko Rugpjūčio pučas, baigęsis pučistų pralaimėjimu. Vilniaus OMON pabėgo ir lėktuvu išskrido į Rusiją. Tenai ir toliau buvo siejami su pučistais, atleisti iš darbo, vėliau bandė dalyvauti perversme prieš Borisą Jelciną ir taip toliau, tad baigė kaip ir niekuo.

Toksai daugeliui žinomas pusprotis Aleksandras Nevzorovas 1991 metais sukūrė plačiai rodytą pornografinįpropagandinį filmą "Naši" ("Mūsiškiai"), kuris buvo plačiai transliuojamas kaip esą dokumentika, nors nuo pradžių iki galo buvo režisuotas. Kiek vėliau tas pats Nevzorovas, remdamasis savo paties filmu, įkūrė judėjimą Naši, kuris pradžioje vaizdavo kovą už SSRS atkūrimą, organizavo visokių smogikų burius karui Čečėnijoje, Padniestrėje ir pan., paskui daugmaž nuduso, o dar po pasikeitimų ir apsijungimų su kitomis valdiškai-savanoriškomis organizacijomis, pavirto į paties Vladimiro Putino šefuotą antifašistinio jaunimo organizaciją, kuri irgi paskui nuėjo į šalį, nes pernelyg buvo durna.

Tai štai tokia visa ta Vilniaus OMON istorija, dvokianti visokiais šūdais.