1987 rugpjūčio 23 dienos mitingas prie Adomo Mickevičiaus paminklo

1987 rugpjūčio 23 dienos mitingas prie Adomo Mickevičiaus paminklo buvo skirtas Molotovo-Ribentropo paktui paminėti. Ir labiausiai pagarsėjo tuo, kad būtent nuo jo ir prasidėjo visas Atgimimas, Sąjūdis, Dainuojanti revoliucija bei galų gale, po kelerių metų atgauta Nepriklausomybė.

KGB daryta nuotrauka, kur užfiksuotas kažkuris momentas, kai žmonės renkasi


Mitingas prie Adomo Mickevičiaus paminklo

Mitingas įvyko rugpjūčio 23, Vilniuje. Organizatoriai - matyt kokia Laisvės Lyga, katra tuomet vienintelė dar išdrįsdavo padaryt kažką. Prie Adomo Mickevičiaus paminklo tądien susirinko minia žmonių, KGB suskaičiavo apie 3000, nors dauguma ateidavo tik neilgam, nes labai greitai prieidavo prie visų koks nors žmogelis pilku kostiumu ir pasiūlydavo dingti, nes čia neteisėtas susirinkimas, antivalstybinis mitingas kažkoks. Prie kitų gi kibdavo, kad praėjimą užtveria, ar ant gatvės stovi, nes kai jau daug žmonių susirinko, tai visi neišsiteko ant šaligatvių stovėt.

Tai kurie nedingdavo iš ten savo noru, tai paskui anuos traukdavo į visokius uazikus ir pazikus, kuriais išvežiojo į neaišku, į kur ten išvežiojo, bet mitingas traukėsi ir mažėjo, milicija ėmė gaudyti ir tuos žmones, kurie išsiskirsdinėjo, blokuoti pradėjo gatves ir kažkaip tyliai ir taikiai viskas baigėsi, tik dalyviai kaip tais ne visi tą vakarą grįžo į namus, o kurie grįžo, tai daugelis buvo nemenkai apdaužyti.

Vėliau tų mitingo dalyvių darbovietės gavo medžiagą blogo darbuotojų elgesio svarstymui, pasipylė visokie straipsniai spaudoje apie vakarietiškų imperialistų kėslus ir taip toliau.


1987 Mitingo pasekmės

Kadangi apie visą reikalą neišdrįso nutylėti spauda, tai gavosi, kad paskum tiktai išreklamavo visiems, kad pasipriešinimas vyksta ir mitingai dėl laisvės. O dar Amerikos balsas ir Laisvės radijas irgi apie tai papasakojo. O dar kai daugelis jau primiršusių senus NKVD laikus, pasijuto terorizuojamais darbe, tai visiems dar labiau noras priešintis sukilo.

O paskui dar vyko toksai 1988 bananų balius, nes jau paskui toksai Nikolajus Mitkinas ir Ringaudas Songaila nutarė, kad jau negalima leist, kad mitingai augtų. Tai buvo jau viskas žymiai rimčiau, bet visi dar labiau pasipiktino valdžia.

Taip kad jau 1988 kai mitingai vėl vyko, tai jau vyko su visu Sąjūdžiu, ir viskas Vingio Parke, ir susirinko ne 3000, o 100000 žmonių. Taip kad 1988 mitingas Vingio Parke paskui jau tapo tokiu, kad visi komunistai verkė, kaip gerai buvo 1987 metais, kad tik tiek mažai prie Adomo Mickevičiaus paminklo tebuvo susirinkę.

VSD veikėjas Darius Jurgelevičius apie šį mitingą

Visą SSRS poziciją puikiausiai išdėstė propagandiniais teiginiais anoksai Darius Jurgelevičius, katras vėliau tapo VSD vadovo pavaduotoju ir labai garsėjo, kaip ten kažkoksai kovotojas už Lietuvos valstybę, tobiš valstybininkas gal. Štai čionai citata iš laikraščio "Komjaunimo Tiesa":

Noriu ir aš pasidalyti mintimis apie rugpjūčio 23-osios sueigą. Demonstracija – tai pati didžiausia veidmainystė. Tai Vakarų masinės informacijos priemonių darbas. Tačiau pagrindinis šios akcijos tikslas – apjuodinti mūsų persitvarkymo politiką ir vieną jos pusių – viešumą. Vakaruose tikėjosi, jog vadinamieji kovotojai už Lietuvos laisvę susidurs su milicijos kordonais, juos areštuos, gal nuteis. Šito nebuvo! Niekas nelaikė už rankų žmonių, jų nevaikė, nekišo į milicijos mašinas. To tikrai nesitikėjo Vakarų masinės informacijos reporteriai. Kur tai matyta, kad Tarybų Sąjungoje vyktų antitarybinė akcija? Manom, tokios mintys užplūdo juos, kai jie pamatė visa tai. Bet dar labiau jie nuliūdo, kai paaiškėjo – liaudis nepritaria Vakarų pakalikų kalboms. Tai liudijo ir negausus susirinkusiųjų skaičus.