Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Proto kultas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Čia tiesiog scenelė, kurioje vaizduojama, kaip 1793 metais Proto kulto šventikai liaudžiai organizuoja Proto kulto mišias.

Proto kultas - buvo toksai prancūzų komunarų išradimas, sugalvotas po Prancūzijos revoliucijos. Tai anie revoliucionieriai sugalvojo, kad didžiausią pavojų jiems kelia religija, o jei konkrečiau - tai katalikybė, ir kad reikia ją išnaikinti, nes kitaip gali būti, kad visa revoliucija greitai baigsis pralaimėjimu. Taip 1792 metais prasidėjo naujos religijos kūrimas.

Taip ir kilo mintis, kad reikia sukurti kažkokią tai religijos alternatyvą, kuri ir buvo pavadinta Proto kultu. Vienok kadangi patys revoliucionieriai proto turėjo gana mažai (nes didesne dalimi buvo tiesiog marginalai, sociopatai ir panašūs), tai aiškiai paaiškinti, kas tas protas yra, niekam negalėjo. Taigi, religija gavosi netgi ne tiek eklektiška, kiek netgi durna ir nerišli.


Proto kultas toksai protinis

Pavyzdžiui, vienas iš svarbiausių kulto elementų buvo tie patys katalikų kunigai, kurie pagal revoliucinę idėją turėjo paklusti civiliams, paprastiems nedvasininkams. Taip buvo rodoma, kad Revoliucija yra aukščiau religijos ir ją valdo. Tam buvo užimtos ir bažnyčios, kur pradėta daryti pamaldas, bet niekas gerai nežinojo, kaip jas daryti. Todėl ir katalikų kunigai buvo reikalingi tam, kad būtų parodyta, jog jie privalo klausyti Didžiosios Revoliucijos. O kadangi tie kunigai neklausė - tai juos tada žudė, dideliais kiekiais. Taigi, tasai kunigų žudymas irgi gavosi Proto kulto dalis.

Visokie skirtingi revoliucionieriai skirtingai bandė organizuoti tą kultą patys. Viena iš pirmų, populiariausių apeigų buvo kryžių laužymas ir deginimas. Deja, kryžiai gana greitai baigėsi. Tada vieni Proto kulto vadai pradėjo daryti pamaldas, kuriose visi turėdavo melstis protui, nes reikia protą garbinti. Kiti čia sakė, kad labiau reikia garbinti Laisvę, dar kiti - kad reikia Gamtą, o visai jau rimti revoliucionieriai aiškino, kad turi būti garbinama pati Didžioji Prancūzijos Revoliucija.

Gudriausieji gi sugalvojo, kad Proto kultas - tai išties žmonių kultas, todėl garbinti reikia liaudį, o ypač - revoliucijos vadus, nes jie yra liaudies vadai, todėl reikia jiems melstis bažnyčiose. Tam tie Proto kulto ir revoliucijos vadai turėdavo ateiti į bažnyčią, sakyti prakalbas, o visi turėdavo juos už tai garbint.


Proto kultas - oficiali Prancūzijos revoliucijos religija

Galų gale, maždaug po metų nuo revoliucijos, nauja valstybinė religija ir buvo paskelbta Brumairo 20 dieną. Pagal prancūzų revoliucinį kalendorių tai buvo Lapkričio 10. Ir ta naujoji religija buvo pavadinta kaip Proto kultas.

Kadangi krikščionybė bendrai ir katalikybė konkrečiai buvo kaltinamos stabmeldyste - visokių statulų garbinimu, tai revoliucionieriai nusprendė, kad statulų daugiau nebus. Tam tikslui jie nutarė, kad Protą, Laisvę, Gamtą ir panašiai. Tas būtybes vaizdavo naujos kulto vaidilutės, kurios kažkodėl beveik visos būdavo smulkesnių ar didesnių revoliucionierių žmonos. Čia aišku, priklausė nuo to, kokiame mieste - pvz., Paryžiuje tai buvo didžiausių revoliucionierių antros pusės, o mažesniuose miestuose - mažesnių. O patys didieji revoliucionieriai buvo kulto šventikai ir irgi turėjo būti garbinami.

Įdomiausia, kad labai greitai, pasijutusios sudievėjusiomis, tos revoliucionierių žmonos sau irgi prisirankiojo vaidilučių, o paskui kartu su tais revoliucionieriais darydavo dar ir truputį slaptesnes, tik uždaram revoliuciniam ratui skirtas Proto mišias. Tose mišiose pradžioje užsiimdavo tiesiog banaliu girtuokliavimu, šokiais ir panašiai, kaip ir viešose, bet jau su suvežtais gėrimais ir maistu. Liaudiai gi gėrimų ir maisto jau neužteko, tad dėl to ir teko daryti ribojimus. Kadangi uždaresnės mišios vykdavo labai linksmai, bet linksmumų visvien nepakakdavo, tai greitai pergėrę kulto šventikai su vaidilutėmis ėmė užsiimdinėti ir pisimusi, o paskui dar ir grupinėmis orgijomis.

Kai kurias iš panašių orgijų visai detaliai aprašė Markizas de Sadas, nes jis pats tokias orgijas labai mėgo ir pats su gera fantazija prisigalvodavo visokių ištvirkavimų tiek, kad maža nepasirodydavo, o paskui dar aprašinėdavo savo knygose, dar ir pavardes minėdamas.


Proto kulto uždraudimas ir žlugimas

Galų gale, 1794 metų pavasarį aukščiausias Revoliucijos vadas Maksimilijanas Robespjeras nusprendė, kad šitas Proto kultas pernelyg jau kažkoks nenormalus ir su jokiu protu nieko bendro neturi. Taigi, visi to kulto aukščiausi vadai buvo suimti ir kovo 24 nukirsdinti, naudojant giljotiną. Dar po kelių dienų buvo nukirsdinta ir daugiau Proto kulto vadų.

O galų gale 1794 gegužės 7 dieną valstybėje buvo įvestas kitas kultas - Aukščiausiosios būtybės kultas. Šis jau buvo panašesnis į normalią religiją, jo metu nevyko religinės pisimosi mišios, bet užtat pasekėjų jis irgi turėjo mažiau.