Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Naujoji Vilnia

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Naujoji Vilnia - kam palei Vilnių buvęs pastatytas miestas, kaip Panevėžys koks, o paskui prijungtas, o kam - tiesiog vargingiausias Vilniaus rajonas, o kažkam - pramoninė zona, bet visiems labiausiai žinoma dėl psichiatrinės ligoninės, kuri dar caro laikais buvo statyta, kaip vienas iš 5 visos Rusijos Imperijai aptarnauti skirtų durnynų. Tai gavosi taip, kad per visą imperiją tik du ar tris tokius durnynus tepastatė, bet užtatai su didžiuliais mastais ir užmojais. Užtat ir dabar Naujosios Vilnios Psichiatrinė Ligoninė - tai vienas didžiausių imperinės Rusijos architektūros pavyzdžių, koks tik buvo pastatytas Lietuvoje, savo mastais gal net pretenduojantis susilyginti su Kauno tvirtovės liekanomis.

Visokie valdininkai Naująją Vilnią vis priskiria Vilniui, tačiau jokie vilniečiai ne tik kad čia nesilanko, bet netgi nepažįsta nieko, kas čia gyventų, ir tik retais atvejais žino kokį nors žmogų, kuris šiame rajone nors kartą buvo kad ir pravažiuodamas. Vidutinis vilnietis Naujoje Vilnioje apsilanko bent 10 kartų rečiau, nei Šiauliuose, Rokiškyje, Panevėžyje ar Marijampolėje.

Gal vienintelis Naujosios Vilnios privalumas, kad butų pardavimas čia vyksta pagal kitus dėsnius: kai ji nėra Vilniuje, tai ir kainos čia yra kitos, gerokai mažesnės. Kitą vertus, niekas čia butų ir neperka, nes netgi iš Elektrėnų į Vilniaus centrą ko gero greičiau nuvažiuosi, o ir žmonės bus kultūringesni.


Naujosios Vilnios Psichiatrinės Ligoninės istorija

Durnyno įkūrimas

Šioje iš oro darytoje nuotraukoje - ne kokie nors užsienio rūmai, o tik centrinis Naujosios Vilnios durnyno pastatas, kiti nelabai ir matosi, kuris tolumoj šmėžuoja, o kuris ir išvis už kadro liko...

Įkurta dar 1903 metais, jau tada buvo skirta net 2000 ligonių. Milžiniškas durnynas, ar kaip rusai vadino, durchata (rus. дурхата, дурдом), buvo pastatytas 143 hektarų aptvertos teritorijos centre. Tais laikais neretai durnynas buvo vadinamas Rokantiškių durnynu, mat buvo pastatytas Rokantiškių dvaro žemėse, prie Rokantiškių geležinkelio stoties.

Cariniai laikai ir tarpukaris

Caro laikais, kaip ir vėlesniu sovietmečiu buvo bandoma praktikuoti baudžiamąją psichiatriją, tad greitai į durnyną pradėjo plūsti ir visokie komunistai, anarchistai, socialdemokratai ir panašūs veikėjai. Neapdairi valdžia, deja, nepasirūpino med. personalo politine atranka, tad susidėję su revoliucionieriais, daktarai, seselės, sanitarai ėmė maištauti, skleisti visokią antivalsybinę propagandą ir pan. Tai baigėsi keliais ligoninės vadovybės nušalinimais, tačiau situacija nelabai tepakito. Ne veltui šiame durnyne slapstomi bei įdarbinami buvo ir carinės valdžios ieškomi veikėjai...

Vilnių užgrobus lenkams, durnynas buvo uždarytas, jame įrengtos lenkų kareivinės. Paskui - rusų, paskui vokiečių kareivinės. Per Antrąjį Pasaulinį Karą pastatas buvo išbombarduotas padegamosiomis bombomis ir ilgai stovėjo apleistas. Iki pat 1959 ligoninės griuvėsiai menkai kam betiko: buvo išlikusios tik apatinių aukštų perdangos, visų pastatų viduje sužėlė dideli (10-15 metrų aukščio) medžiai.

Sovietmetis

Viskas pasikeitė 1959: Sovietų Sąjungoje buvo pradėtas Chruščiovo atšilimas, tačiau gensekas įvardino esminį baudimo pokytį: "Преступление - это отклонение от общепринятых норм в обществе, нередко вызываемое расстройством психики человека. У тех, кто призывает к борьбе с коммунизмом, видимо, явно не в норме психическое состояние" ("Nusikaltimas - tai nukrypimas nuo bendrai priimtų visuomenės normų, neretai sukeliamas žmogaus psichikos sutrikimo. Pas tuos, kas kviečią į kovą prieš komunizmą, matyt akivaizdžiai nenormali psichikos būsena").

Paleidus kalinius iš konslagerių, tremtiniams leidus grįžti į tėvynę, sovietų valdžiai prireikė kitų metodų, kuriais galėtų kovoti su disidentais. Taip buvo pradėta staigi psichiatrijos plėtimo programa, vadovaujama SSRS akademiko Snežnevskio. Naujosios Vilnios psichiatrinė ligoninė buvo atstatyta vos per keletą metų ir jau 1961 ėmė veikti pilnu pajėgumu (vien 1961 joje hospitalizuota virš 1000 pacientų). Skirtingai nuo carinės Rusijos laikų, kai ši ligoninė aptarnavo visą Pabaltijį ir dabartines Baltarusijos bei Ukrainos žemes, dabar Naujoji Vilnia tebuvo skirta vien LTSR.

Pirmiausiai į atkurtą durnyną buvo perkelti kelių kitų Lietuvos psichiatrinių klinikų ligoniai, tačiau greitai ėmė trūkti vietų, tad prasidėjo grąžinimas, ligoniai iš Vilniaus vėl buvo siunčiami į Vasaros gatvę, vietų trūkumo problemas dalinai išsprendė tik Rokiškio psichiatrijos komplekso įkūrimas.

Alkoholizmą gydęs skyrius vėliau buvo iškeldintas į pastatus prie Vilniaus sugriežtinto režimo pataisos darbų kolonijos, pastatytas didelis pastatas vaikų skyriui, vėliau - ir nauji sandėlių pastatai, valgyklos ir maitinimo kompleksas, dirbtuvės. Bet net ir po šių išplėtimų durnyne vis trūko vietos, tad kriminalinius nusikaltėlius bei nemažą dalį disidentų imta siųsti į sąjunginio pavaldumo Černiachovsko durnyną, o kai kuriuos ligonius - net į Maskvoje esančią Kaščenką.

Neoficialiais duomenimis, Brežnevo laikais bendras Naujosios Vilnios durnyne laikomų asmenų skaičius siekė apie 5000 (ligoninė buvo nežmoniškai perpildyta, ligoniai buvo guldomi net po du į vieną lovą), iš jų nemaža dalis nuolat buvo disidentai, "gydomi" už savo pažiūras (apie 300-600 hospitalizacijų per metus, dažniausiai su tipine diagnoze "vangioji šizofrenija" - rus. Вялотекущая шизофрения).

Dabartis

Žlugus sovietinei sistemai, psichiatrija niekur nedingo: juk psichikos ligomis sergančių žmonių buvo, yra ir bus. Deja, psichiatrija tapo vieninteliu atkurtos Lietuvos institutu, neperžiūrėjusiu nusikalstamų sovietmečio veiksmų. Iki šiol nėra reabilituotas nei vienas psichikos ligoniu įvardintas ir daugelį metų gydytas disidentas.

Naujosios Vilnios psichiatrijos ligoninė, dabar persivadinusi į Respublikinę Vilniaus psichiatrijos ligoninę, puikiai žinoma, kaip vienintelis stiprus Snežnevskio psichiatrijos bastionas visoje Lietuvoje, iki šiol masiškai taikantis elektroimpulsinę terapiją bei neurozių gydymą neuroleptikais.

Visgi, baudžiamoji psichiatrija tapo praeitimi. Ligoninėje esančių pacientų skaičius sumažėjo keleriopai, dalis patalpų nenaudojamos, buvo apleistas netgi vaikų skyriaus pastatas, liūdnai pagarsėjęs mažamečių pacientų savižudybėmis.

Šiuo metu Naujosios Vilnios Psichiatrinė Ligoninė bando verstis ir komercine veikla, psichikos ligoniai įdarbinami, valgykla gamina maisto ruošinius daugeliui Vilniaus viešojo maitinimo įmonių, ligoninės teritorijoje ir pastatuose įra įsikūrusi UAB "Šarvas".

Naujoji Vilnia yra žinoma, kaip pagrindinis tradicinės psichiatrų "humanistų" ideologijos centras, oponuojantis "psichologams" iš Vasaros Gatvės.