Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia durnapedija! Nusišnekėjimų šventovė!

Toma Birmontienė

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
 Crystal Clear app help index.png  Bent dalis šiame straipsnyje išdėstytos faktinės medžiagos kelia abejones, o jei tiksliau - panašu į šyvos kumelės sapną.

Įtariame, kad tai - mažų mažiausiai gandai apie alternatyvią realybę, su šiuo pasauliu (aprašomais faktais, įvykiais, daiktais ir žmonėmis) neturintys nieko bendra.
Konkrečias pastabas skaitykite straipsnio aptarime. Ir nepamirškite - jei turite teisingesnių faktų, galite juos čia pat pataisyti ir papildyti tinkamais faktais!

Toma aka Tamara Birmontienė, KT teisėja. O veidas toks doras, toks geras, kad nors Cenzūruota į Pipediją dėk

Toma Birmontienė, plačiau žinoma, kaip Tamara Birmontienė, mergautinė pavardė Mockevičiūtė (vardą tikslingai pasikeitė) - viena iš esamų Konstitucinio Teismo teisėjų.

Tomos Birmontienės tėvas - vienas iš NKVD etatinių stribų - Alfonsas Mockevičius, 1944-1945 metais buvo "liaudies gynėjas" Veisiejuose - kitaip tariant, vykdė partizanų naikinimo akcijas, žmonių trėmimą, etc.. Visą šitą informaciją savo laiku atkasė laikraštis Lietuvos Žinios, betgi valdžiai - nei motais.

Nuo pat gūdžių brežnevinių 1979 iki 2004 dėstytojavo Minsko Aukštosios Milicijos Mokyklos Vilniaus filiale, vėliau pervadintame į MRU. Nuo 2004 tapo prezidento Adamkaus patarėja, kur šį konsultavo žmogaus teisių bei kitokiais klausimais. O vėliau to paties Adamkaus buvo paskirta į Konstitucinį Teismą, kur dirba iki šiolei.

Apie 2004 buvo pasklidusios kalbos, kad Tamara Birmontienė žada kandidatuoti ir į prezidento rinkimus, bet spaudoje išlindus jos biografijos detalėms, matyt ši idėja buvo užmiršta.

Pati Tamara Birmontienė pagarsėjo dar ir tuo, kad 1989 metais, jau Lietuvai kovojant už nepriklausomybę, Rusijoje apsigynė daktarinę disertaciją tema "Tarybinės milicijos sukūrimas Lietuvoje", kur aiškino apie lietuvių banditus bei pasiaukojantį NKVD stribų darbą. Tai remiantis šiuo pseudomoksliniu pseudodarbu, ji dabar yra mokslų daktarė, kas viešai ir skelbiama Konstitucinio Teismo internete.

Trys sovietiniai mentaimilicininkai: kapitonas Tamara Birmontienė, majoras Saulius Katuoka ir majoras Alvydas Pumputis - visi prie staliuko, bet gėrimai už kadro

Ištraukos iš Tomos Birmontienės disertacijos

“Antitarybiniai elementai pirmaisiais pokario metais Lietuvoje užsiėmė politiniu banditizmu, buržuaziniai nacionalistai puldinėjo partinio-politinio aktyvo atstovus. Pavyzdžiui, 1944-45 metais ginkluotos nacionalistų bandos respublikoje užmušė 3858 žmones. Tik Varėnos valsčuje 1945-48 metais banditai užmušė 25 apylinkių tarybų pirmininkus ir sekretorius.”

“Įnirtinga klasių kova pirmaisiais pokario metais pareikalavo didelių pastangų. Milicininkai ir kitų teisėsaugos organų atstovai kovoje su ginkluotais nacionalistais negailėjo jėgų, sveikatos ir netgi savo gyvybių. Milicininkų kova su kontrrevoliucija tapo aktyvesnė, juos įjungus į Lietuvos TSR Valstybės saugumo ministerijos sistemą.”

“Nors 1948 metų pradžioje ginkluotam nacionalistiniam pogrindžiui ir buvo suduotas rimtas smūgis, tačiau antitarybinės grupės tęsė savo antiliaudišką veiklą, kuri ypač suaktyvėjo pradėjus kurti kolchozus.”

“1944 metų vasarą įkurti naikintojų batalionai nuo rudens pradėjo vadintis liaudies gynėjų būriais. Pagrindinis jų tikslas – savalaikis aktyvių antitarybinių veiksmų, kuriuos vykdė priešiški elementai, užkirtimas.”

“Pereinamasis periodas nuo kapitalizmo į socializmą, Lietuvoje prasidėjęs 1940 metais, pasibaigė 1951 metais. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje, vykusioje 1951 metų gruodžio 25-26 dienomis, pakeitus ir papildžius 1940 metų Lietuvos TSR Konstitucijos 4-10 straipsnius, respublikoje įtvirtinta socializmo pergalė.”


Citatos apie Tomą Birmontienę

  • Profesore, ar suprantate, kad jūs tarnavote okupantams ir žudėte Lietuvą dvasiniai, moraliniai, vadovaudamasi okupantų teisės raide? O jūsų tėvas Alfonsas Mockevičius - fiziškai. Jūs iki šiol nepadarėte viešo išpažinimo ir atgailos. Jūs, jūsų tėvas ir kiti kolaborantai esate kalti dėl šimtų tūkstančių atimtų gyvybių, ašarų ir kraujo. Tai kaip jūs galite mokyti jaunąją Lietuvos kartą universitete, dirbti Prezidento patarėja ir dar svajoti apie Prezidento rinkimus? - Monsinjoras Alfonsas Svarinskas, 2004