Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Laiškas niekam

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
17:41, 17 lapkričio 2009 versija, sukurta Tararaika (Aptarimas | indėlis)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search
Internetų gandai apie Pedofilijos skandalą
Drąsius Kedys - Andrius Ūsas - Violeta Naruševičienė - Jonas Furmanavičius - Pedofilų gynėjai - Kedofilai - Skandalo versijos - Neringa Venckienė - Laiškas niekam - Deklaracija prieš kedofilus - Garliavos skerdynės - Mergaitės išvadavimas - Aleksoto mūšis

Šiuose straipsniuose nėra jokios faktinės medžiagos, o tik žiniasklaidoje, internetų komentaruose bei šiaip pezaluose pasitaikančios nuomonės ir gandai

Laiškas niekam - tai garsusis Drąsiaus Kedžio laiškas, išsiųstas teisėsaugos institucijoms, žurnalistams bei valdžios atstovams, siekiant išjudinti tyrimą dėl pedofilijos, į kurį galimai buvo įvelti įvairūs pareigūnai bei politikai... Deja, nors laiškas ir išplito, tragedijos nepavyko išvengti...


Laiškas niekam...

Mano keturių metų amžiaus dukros pasakojimai apie nuogus vyrus, dukros nurengimą nuogai, jos laižymą ir prašymą juos laižyti, didelius „sysalus" (kaip ji vadina lytinius organus), bėgantį kremą, tepimą jos su tuo „tikru" kremu, išbėgus kremui „sysalo" pasidarymą visai mažu, „sysalo" kišimą jai į burną, tampymą pirmyn atgal, garsų rėkimą, „sysalo" kišimą ir tampymą kambaryje, vonioje, tualete ... visur, visada, šimtus kartų, kai ji būdavo pas savo „Mamą" savaitgaliais, net dukros Krikšto dieną, nejaudina nei vieno ikiteisminį tyrimą atliekančio pareigūno.

Juk nieko čia neatsitiko. Mergaitė gyva. O motina turėjo iš ko gyventi, gaudama pinigus iš tų su dideliais sysalais.

Trys mano vaiko apklausos apie jos seksualinio prievartavimo aplinkybes, kai įstatymas reglamentuoja vaiką apklausti ne daugiau kaip vieną kartą, mano mažametės dukros atlikta kompleksinė teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizė davusi kategorišką išvadą - dukra gali teisingai suvokti konkrečias reikšmingas bylai aplinkybes ir duoti apie tai parodymus, padidintas polinkis fantazuoti jai nenustatytas, dešimt apklausose dalyvavusių psichologų, kurie nesugebėjo atskleisti vaiko „melo", šioje teisinėje valstybėje nieko nereiškia. Kategoriškas prokurorų reikalavimas vėl ir vėl tirti vaiką, kai vaikas apklaustas ir ištirtas, jiems leidžia priimti nutarimą- vaikas nebuvo seksualiai prievartaujamas.

Aš nežinau, gal aš kaip tėvas kitomis akimis žiūri ir kitaip suprantu mergaitės žodžius, kuriuos ji kartojo apklausų, ekspertizės metu. Bet gal yra Lietuvoje žmonių, kurie tokius vaiko žodžius kitaip suprasti nebegali - tai yra pati šlykščiausią prievarta, išsigimėlių, iškrypėlių, pedofilų orgijos... Aš nežinau, gal „kvalifikuoti" prokurorai mato kitaip...

Gal prokurorai mato kitokius j ų veidus, nes šie orgijose dalyvavę asmenys yra Pilietinės demokratijos partijos prezidiumo narys, Seimo nario V. Muntiano buvęs visuomeninis patarėjas, Darbo partijos Kauno skyriaus buvęs vadovas Andrius Ūsas, Kauno apygardos teismo teisėjas Jonas Furmanavičius ir trečias, kaip dukra pasakoja, jų draugas šviesių plaukų Aidas. Man jie visi - pedofilai. Aš niekad gyvenime nepamiršiu keturių metų dukros klausimo man, 36 metų tėvui, pasakojant apie jų smirdančius šikalais „sysalus", iš jų bėgančius kremus: „Tai ką tu tėte lėliukas, nieko nesupranti ?"

Aš suprantu, kad susidurta su „čekanavičiais", kurie yra valdžioje, politikoje, teisme ... Aš visiems linkiu, kad niekad gyvenime nesusitiktumėte su tokiais... Už šitą mano „išgalvotą" šmeižtą man iškelta baudžiamoji byla, prašoma priteisti milijoną litų „neturtinei žalai" atlyginti... Kaip viskas pasibaigtų, bet aš niekad netylėsiu: dėl savo išprievartautos mažametės dukros, dėl tų vaikų, kurie jau buvo išprievartauti ir tų, kurie šių iškrypėlių nenubaudus, dar bus. Gal perskaitę mano žodžius, atsilieps šių iškrypėlių aukos ar jų artimieji.

Visi mano pra šymai prokurorams atmetami. Prašymas apklausti orgijose dalyvavusį apygardos teisėją prokuroro Kiuršino atmestas, nes informacija apie teisėją nėra patikrinta proceso veiksmais, nurodytas teisėjo atpažinimo būdas nėra atliktas pagal LR BPK normas, todėl neturi jokios teisinės galios, prašyme apklausti nenurodyta koks turėtų būti šios apklausos dalykas ir kokią informaciją, naudingą tyrimui, būtų galima gauti apklausus apygardos teisėją. Aš jau nieko nebesuprantu: ar aš kaip nukentėjusios mažametės įstatyminis atstovas galiu turimą informaciją patikrinti proceso veiksmais, ar aš galiu atpažinimą atlikti pagal LR BPK normas, ir apskritai, aš nesuprantu, ar mažametės nurodytų asmenų, kurie lankėsi jos seksualinio prievartavimo vietoje, parodymai gali turėti reikšmę baudžiamojoje byloje. Tai yra ne mano galimybės, bet ikiteisminį tyrimą atliekančių pareigūnų, gaunančių atlyginimą iš valstybės, prievolės imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką butų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika.

Ir dar daugiau nei juokinga - paskutiniai mano skundai d ėl prokuroro A. Kiuršino veiksmų, adresuoti Kauno apygardos vyriausiajam prokurorui K. Betingiui, Lietuvos Respublikos Generaliniam prokurorui A. Valantinui, išspręsti to paties prokuroro A. Kiuršino. Kur kreiptis, ką daryti, kaip kovoti su pedofilais, aš jau nebežinau.

Pagrindinis nacionalinis teis ės aktas - Lietuvos Respublikos Konstitucija -įtvirtina bandrąsias nuostatas dėl žmogaus teisių ir laisvių apsaugos bei konstitucinę valstybės pareigą saugoti ir globoti vaikystę, ginti vaikus. Prokuratūra yra valstybės institucija, atliekanti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Prokuratūros įstatyme ar kituose įstatymuose nustatytas funkcijas. Prokuroras ir ikiteisminio tyrimo įstaigos kiekvienu atveju, kai paaiškėja nusikalstamos veikos požymių, privalo pagal savo kompetenciją imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika. Prokurorių G. Ročienės, R. Čivinskaitės, A. Kiuršino, K. Betingio pastangos daryti viską, o tiksliau - nieko nedaryti - kartojasi ir kartojasi. Aš dar noriu tikėti, kad šioje supuvusioje teisinėje valstybėje yra sąžiningų ir dorų pareigūnų, kurie padarytų viską, kad pedofilai ir iškrypėliai gautų užtarnautą bausmę. Toks, koks atliekamas šiuo metu ikiteisminis tyrimas, yra pakartotinė trauma tiek mano mažametei dukrai, tiek man, tiek mano tėvams.

Jeigu šiame laiške kas nors supratote kas vyksta nepriklausomoje Lietuvoje, prašau ką nors darykite, prašau kaip nors padėkite. Jei apskritai įmanoma dar kuo nors padėti. Nes nei Ročienės, nei Čivinskaitės, nei Kiuršinai, nei Betingiai jau niekada nepadės. Jie svajoja, pabaigus „garbingą tarnybą", apie laimingą ir sočią senatvę...

Drąsius Kedys.

Letter to nobody...

Translation from Lithuanian

Stories of my four-year old daughter about naked men, her being undressed, her being licked and requests to lick big sysalai (as the little girl calls men’s genital organs), dripping out cream, her being covered with that “natural” cream, becoming of sysalas very little (after the “cream” run out), putting sysalas into her mouth, its pulling forward/ back, shouting strange sounds, putting and pulling sysalas in the room, bathroom, lavatory… everywhere, always, hundreds of times when she visited her “Mummy” at weekends (even on Christening day of my daughter) do not move none of officers involved in prejudicial inquiry. Nothing happened here… The girl is alive. Her mother got money from those with big sysalai for living. Three interrogations of my daughter about circumstances of sexual abuse (even if, according to law regulations, a child may be interrogated only once), complex forensic psychiatry done with my daughter, forensic psychology expertise with a categorical conclusion that my daughter can properly understand particularly essential circumstances of the case and testify. Increased predisposition to fantasise was not identified. Ten psychologists that participated in interrogations were not able to determine “lies” of the child. However, all this does not mean anything in our Legal State. Categorical request of prosecutors to constantly interrogate the child (after she was interrogated and examined already) allows them to take the decision – the child was not sexually abused. I do not know. Maybe, as her father, I look with another eye upon this situation and understand words of the girl repeated during interrogations and expertise. But maybe there are people in Lithuania who cannot understand words of the child in a different way – it is disgusting violence, orgies of degenerates, perverts, paedophiles… I do not know, maybe “qualified” prosecutors think differently… Maybe prosecutors see their other faces because participants of these orgies are Member of Presidium of Citizen Democracy Party, ex-Public adviser of the Member of Seimas V. Muntianas, ex-Head of Kaunas branch of Labour Party Andrius Ūsas, Judge of Kaunas County Court Jonas Furmanavičius, and their third blond-haired friend Aidas. To me, they all are paedophiles. I shall never forget a question of my four-year old daughter to me, her father of 36 years-old, telling me about their sysalai that smelled shit and dripping out cream: “Are you a baby, Daddy? You do not understand anything?”. I understand that we faced “čekanavičiai” which are in power, politics, Court… I wish to everybody not to meet such people in your life… For this “created” slander I was entered in a criminal case. It is requested to adjudge one million Litas to compensate immaterial damage… It does not matter how it all ends, but I shall not be silent: for the sake of my raped little daughter, for the sake of the raped children and future victims that may appear if we do not punish these people. Maybe, after reading my words, victims and relatives of these perverts shall respond. All my requests to prosecutors are rejected. The request to interrogate Judge of Kaunas County Court was rejected by the prosecutor Kiuršinas, as information about the Judge is not checked by process actions: the indicated way of recognition was not performed according to norms of the Criminal Code of Practice of the Republic of Lithuania. Therefore, it does not have any legal power. Interrogation subject-matter is not indicated in the request to interrogate; it is also not indicate what information useful for investigation should be received after interrogation of the Judge. I do not understand anything: can I, as a legal representative of aggrieved little girl, check the obtained information by process actions; can I perform recognition by norms of the Criminal Code of Practice of the Republic of Lithuania. Apart from that, I do not understand whether evidence of the indicated by the little girl people who visited the place of her sexual abuse can be significant in a criminal case. It is not my competence, but obligation of the officers carrying this prejudicial inquiry who get paid by the Government to take all the foreseen means to investigate and reveal criminal activity in the shortest possible period of time. Even funnier that one could imagine – my last complaints on actions of the prosecutor A. Kiuršinas addressed to Supreme prosecutor of Kaunas County K. Betingis and General prosecutor of the Republic of Lithuania A. Valantinas were solved by the prosecutor A.Kiuršinas himself. I do not know where to apply, what to do, how to fight paedophiles. The main national legal act – Constitution of the Republic of Lithuania – embeds general provisions on human rights and protection of freedom and constitutional State obligation to save and protect childhood and cherish children. Prosecutor’s office is a State institution performing functions determined in Constitution of the Republic of Lithuania, Prosecution law and other legal acts. Prosecutor and institutions of prejudicial inquiry in every case of criminal activity have to perform all means foreseen by the legal acts to reveal criminal activity. Attempts of prosecutors G.Ročienė, R.Čivinskaitė, A.Kiuršinas, K.Betingis to perform everything, or better to say nothing, are constantly repeated. I want to believe that there are just and honest officers in this rotten country who would do everything for paedophiles and perverts to pay the penalty. Presently performed prejudicial inquiry is a repeated trauma for my little daughter, me and my parents. If anybody understood what happens in the independent Lithuania, please do something, help us. If it is still possible to do anything. As the “Ročienė“, „Čivinskaitė“, „Kiuršinas“ or „Betingis“ shall never help. They dream to finish their reputable service and get happy and solid senescence...

Drąsius Kedys


Письмо никому...

Перевод с литовского

Рассказы моей четырехлетней дочери о голых мужчинах, раздевание дочери догола, ее лизание и просьбы, чтобы она их лизала, огромные «сисалай» (как она называет мужские половые органы), вытекающий крем, обмазывание ее «натуральным кремом», о том, что после вытекания кремы «сисалас» становится маленьким, впихивание «сисаласа» ей в рот, в комнате, в туалете... везде, всегда, сотни раз, когда она была у своей «Мамы» на выходных, даже в день Крестин моей дочери, не волнуют ни одного сотрудника, проводящего досудебное расследование.

Ведь ничего не случилось. Девочка жива. А мать имела средства к существованию, получая деньги от тех, с большими «сисалами». Три допроса моего ребенка об обстоятельствах сексуального насилия (хотя по закону ребенка можно допрашивать не более одного раза), выводы выполненной комплексной экспертизы судебной психиатрии, а также экспертизы судебной психологии показали, что дочь может правильно понимать основные обстоятельства дела и давать показания. Повышенная склонность дочери к фантазированию не установлена. Десять психологов, участвовавших при допросах, не смогли установить «обман» ребенка. Все это ничего не значит в этом правовом государстве. Категоричное требование прокуроров допрашивать ребенка снова и снова, после того, как ребенка уже допросили, позволят им принять решение – ребенок сексуальному насилию подвержен не был.

Я не знаю, может, как отец, я смотрю на это дело другими глазами и понимаю ее слова, которые она повторяла во время экспертизы, по-другому. Возможно, в Литве есть люди, которые эти слова ребенка не могут понять по-другому – это самое настоящее насилие, оргии выродков, извращенцев, педофилов... Я не знаю, может «квалифицированные» прокуроры видят это по-другому...

Может прокуроры видят другие их лица, потому, что участвовавшие в оргиях лица – член президиума Партии гражданской демократии, бывший общественный советник члена Сейма В.Мунтяна, бывший глава Каунасского отделения Партии труда Андрюс Усас, судья Суда Каунасского уезда Йонас Фурманавичюс и третий, по словам моей дочери, их светловолосый друг Аидас. Для меня все они педофилы. Я никогда в жизни не забуду вопроса моей четырехлетней дочери мне, 36-летнему отцу, при рассказе об их вонючих «сисалах» и вытекающего из них крема: «Ты что папа, маленький, ты ничего не понял?».

Я понимаю, что мы столкнулись с «чеканавичами», которые находятся во власти, политике, суде... Я никому не пожелаю столкнуться с этим... За эту выдуманную мной «клевету» на меня заведено уголовное дела, согласно которой они хотят присудить миллион литов за «нематериальный» урон... Неважно, как все закончится, но я никогда не стану молчать: во имя моей изнасилованной малолетней дочери, во имя тех детей, которые были изнасилованы и тех, которые будут, если не накажут этих извращенцев. Может, прочтя мои слова, откликнуться жертвы этих извращенцев и их близкие.

Все мои просьбы, обращенные к прокурорам, были отклонены. Просьба опросить участвовавшего в оргиях судью была отклонена прокурором Кюршинасом, поскольку информация о судье не проверена процессуальными действиями. Способ опознания судьи не соответствует нормам Уголовно-процессуального кодекса Литовской Республики. Поэтому он не имеет правовой силы. Однако, в просьбе допросить не указывается какой должна быть тема допроса и какая нужная следствию информация может быть получена во время допроса судьи. Я ничего не понимаю: могу ли я, законный представитель пострадавшей малолетней, могу проверить имеющуюся информацию путем процессуальных действий, могу ли я провести опознание согласно нормам УПК Литовской Республики. И вообще, я не понимаю, могут ли показания указанных малолетней пострадавшей лиц иметь значение в уголовном деле. Это не в моих силах, а обязанность проводящих досудебное расследование следователей, которые получают от государства зарплату. Они должны делать все, чтобы в самые кратчайшие сроки расследование было проведено, и преступная деятельность была раскрыта.

И еще, даже смешно, последние мои жалобы по поводу действий прокурора А.Кюршинаса, адресованные главному прокурору Каунасского уезда К.Бетингису, Генеральному прокурору Литовской Республики А.Валантинасу, были рассмотрены самим прокурором А.Кюршинасом. Куда обращаться, что делать, как бороться с педофилами – я уже не знаю.

Основной национальный правовой акт – Конституция Литовской Республики – укореняет общие положения по правам человека и защите свободы личности. Конституционная задача государства – защищать и охранять детство, защищать детей. Прокуратура – государственное учреждение, выполняющее функции, указанные в Конституции Литовской Республики, законе Прокуратуры и прочих законах. При выяснении уголовной деятельности прокурор и учреждения досудебного расследования обязаны, согласно своей компетенции, выполнить все, что предусмотрено законом, для того, чтобы раскрыть преступление в кратчайшие сроки. Старания прокуроров Г.Рочене, Р.Чивинскайте, А.Кюршинас, К.Бетингис сделать все, точнее сказать – не делать ничего, постоянно повторяются. Я хочу верить, что в этом гнилом государстве есть еще честные и правильные люди, которые сделают все, чтобы педофилы и выродки получили заслуженное наказание. То, как сейчас проводится досудебное расследование, - это повторная травма для моей малолетней дочери, для меня и моих родителей.

Если из этого письма кто-нибудь понял, что творится в независимой Литве, прошу Вас, сделайте что-нибудь. Если еще можно хоть что-нибудь сделать. Ведь ни Рочене, ни Чивинскайте, ни Кюршинас, ни Бетингис уже никогда не помогут. По окончании «достойной службы» они мечтают о счастливой и сытой старости... Драсюс Кядис

Laiškas žurnalistams

Lietuvoje, nors ji jau penkeri metai yra Europos Sąjungos narė bei NATO narė, ir, atrodo, turėtų būti teisinė ir demokratinė valstybė, tiesa ir teisingumas vis dar tebėra įkalinti kažkur giliai sovietinio mąstymo ir korupcijos požemiuose.

Praėjus 20 metų po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo ir matant, kokia baisi neteisybė ir korupcija klesti Lietuvos teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijose, šiandien jau galima pagrįstai teigti, kad Tarybų Sąjungą nugriauti buvo žymiai lengviau, negu dabar priversti Lietuvos prokurorus ir teisėjus dirbti savo darbą- vykdyti teisingumą, o ne tarnauti nusikaltėliams.

Kreipiamės į jus, nes jūs, gerbiami žurnalistai, dabar esate vienintelė viltis surasti teisybę ir atstatyti teisingumą: tik tarptautinis viešumas dabar gali padėti išgelbėti seksualiai prievartautą mažą mergaitę - penkerių metukų Deimantę, o ją prievartavusiems Lietuvos politikams ir teisėjams atsidurti ten, kur jų vieta, - kalėjime.

Prieš metus tuometinė keturmetė Deimantė man, jos tėvui (po skyrybų mergaitė gyveno su manimi), prasitarė, kad jai labai nepatinka, jog pas mamą ateinantis Andrius ją laižo. Paklausta, kaip tai suprasti, mergaitė papasakojo, kad pas mamą ateidavęs vyriškis, vardu Andrius, ją laižydavo, būdamas su ja tampydavo savo „sysalą" (taip mergaitė vadino jo lytinį organą), o kai iš jo išbėgdavo „kremas" (sperma), garsiai rėkdavo. Po to Andrius ištepdavo mano dukrą tuo „kremu" ir nešdavo į vonią prausti. Dukters motina, pasak dukters, dažniausiai ją su svetimu vyriškiu palikdavo vieną- Andrius duodavo motinai pinigų, ir ji išeidavo, palikusi savo dukrą su pedofilu. Pasak mergaitės, Andrius (vienos politinės partijos prezidiumo narys) kartais ateidavo ir ne vienas -su juo buvo Jonas (kaip paaiškėjo vėliau, Kauno apygardos teismo teisėjas) ir Aidas (iki šiol neišaiškinta, kas jis).

Sužinojęs, kad mergaitės motina savo dukrą pardavinėdavo pedofilams, kreipiausi į Kauno prokuratūrą. Buvo atlikta ekspertizė, kuri nustatė, kad mergaitė „gali teisingai suvokti konkrečias reikšmingas bylai aplinkybes ir duoti apie tai parodymus, padidintas polinkis fantazuoti jai nenustatytas".

2009 m. birželio 9 d. apklausta Kauno miesto apylinkės teisme, penkiametė Deimantė parodė, kad Andrius ne tik jai laižė įvairias kūno vietas, tame tarpe ir intymias, bet ir kišo jai į burną „sysalą", taip darydamas keletą kartų, dėl tojai skaudėjo burnytę.

Tačiau po visų ekspertizių ir mergaitės apklausų Kauno prokurorai nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl mažametės prievartavimo, o mergaitę prievartavusio teisėjo net neapklausė - pagal Lietuvos įstatymus, teisėjai turi imunitetą, ir jiems baudžiamąją bylą gali iškelti tik generalinis prokuroras. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras to nepadarė. Taigi, pedofilai liko nenubausti. Nenubausta ir mergaitės mama, pardavinėjusi savo dukrą iškrypėliams.

Kadangi Lietuvos pareigūnai nemato pedofilu padaryto nusikaltimo (mažametės Deimantės pasakojimąjums pridedu), nes tą darė aukšti asmenys (politikai ir teisėjai), ir Lietuvoje Konstitucija šiuo atveju praktiškai negalioja (nes pagal mūsų Konstituciją, prieš įstatymą yra visi lygūs, tačiau Lietuvoje, jei nusikaltimą padaro politikas ar teisėjas, jie dažniausiai nebūna patraukiami baudžiamojon atsakomybėn), dėl didžiulio politinio spaudimo mūsų teisėsaugai netirti šitos bylos, aš matau tik vieną kelią- paviešinti tai, kas darosi Lietuvoje, kitų šalių žiniasklaidos priemonėse.

Be abejonės, labai nesinori nešti „šiukšlių iš namų", tačiau turime pripažinti - kad šiuo metu kitos išeities nematome: tik tarptautinis viešumas ir tarptautinis žiniasklaidos spaudimas gali padėti kovoje su korumpuota Lietuvos teisėsauga ir teisėtvarka, kuri iki šiol dirba pagal sovietinį „skambučio iš viršaus" principą (sovietinėje Lietuvoje buvo įprasta, kad teismo sprendimą nulemdavo skambutis iš Komunistų partijos Centro komiteto). Tik, deja, nepriklausomybės laikais šita „skambučio teise" naudojasi dabartiniai aukšti politikai.

Pas mus sakoma, kad Lietuva — stebuklų kraštas. Taip mes sakome, kai kas nors Lietuvoje būna atvirkščiai, nei normaliose demokratinėse ir teisinėse valstybėse. Kaip, pavyzdžiui, ir šiuo atveju, nes jūs turbūt sunkiai įsivaizduojate, kaip, atsitikus tokiam šiurpiam penkiametės prievartavimo atvejui jūsų šalyje, prokurorai galėtų nutraukti baudžiamąją bylą, o pedofilai likti nenubausti? Taip pat jums turbūt sunku įsivaizduoti ir tai, kad Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, jau prieš metus sužinojusi apie šį atvejį, nesiėmė jokių priemonių, kad pedofilai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn, tačiau panoro apriboti tėvystės teises mergaitės tėvui, nes jis ... kreipėsi pagalbos į žiniasklaidą ir atskleidė, kad Lietuvoje pedofilai yra nebaudžiami.

Todėl prašome jūsų - įdėmiai peržiūrėkite jums atsiųstą vaizdo įrašą, kur penkiametė mergaitė pasakoja, ką jai darydavo pedofilai, ir savo viešumu padėkite mums čia, Lietuvoje, pasiekti teisingumo.

Pagarbiai,

Drąsius Kedys

Letter to journalists

Dear journalists, Even if for five years Lithuania has been the Member of the European Union and NATO, and it should be a legal and democratic Republic, truth and justice are still imprisoned in deep nether of Soviet thinking and corruption. 20 years passed after announcement of the Independence of Lithuania, but we may see terrible injustice and corruption prospering in law enforcement institutions. It is possible to justly state that it was much easier to destroy the Soviet Union than to make procurators and judges of Lithuania to perform their work – make justice, but not serve criminals. We apply to you because presently you, dear journalists, are our one and only hope to find justice and right a wrong. Only International publicity can now help us to save a little sexually abused girl, a five-year old Deimantė, and to place the people who raped the girl, Lithuanian politicians and judges, in prison, a place they deserve. A year ago my (at that time) four-year old daughter Deimantė let out a secret to me, her father, that she did not like that Andrius visiting her mother used to lick her. After divorce, the girl lived with me. I asked her how to understand that. My daughter told me that a man visiting her mother, called Andrius, used to lick her, pull and push his “sysalas” (the word the girl uses to name male reproductive organs), and, after “the cream” dripped out (sperm), he used to shout out loud. Then, Andrius used to cover my daughter with that “cream” and carry her to the bathroom to wash. According to my daughter, her mother usually left her alone with the stranger. Andrius used to give mother money. And mother used to leave her daughter with that paedophile. As Deimantė told me, sometimes Andrius (Member of the Board of one political party) used to come not alone – he was with his friends Jonas (as it turned out later, Judge of Kaunas County Court) and Aidas (it is still not know who he is). After I found out that mother used to sell her daughter to paedophiles, I applied to Kaunas Prosecutor’s office. An expertise was performed during which it was determined that the girl “can correctly understand certain significant to the case circumstances and testify. En excessive tendency to fantasise was not determined”. During interrogation in Kaunas County Court on 9 June 2009, a five-year old Deimantė testified that Andrius not only used to lick her various body parts, including intimate, but also to pop his “sysalas” into her mouth several times in a row. Because of this, her mouth ached. However, after all expertises and interrogations of the girl, Kaunas prosecutors suspended prejudicial enquiry on sexual abuse of an under age. Judge that sexually abused the girl was not interrogated, as, according to the laws of Lithuania, judges have immunity, and only General prosecutor may open a criminal case. General prosecutor of Lithuania have not done it. Thus, paedophiles remain unpunished. Mother of the girl, who sold her daughter to perverts, is also unpunished. Lithuanian officers do not see crime done by the paedophiles (we attach a story of the little Deimantė), as “important” people (politicians and judges) have done it, and Constitution of Lithuania in this case is practically null. According to our Constitution, everyone is equal under the law. However, in Lithuania, if crime is done by a politician or judge, they are usually not prosecuted. All this happens due to strong political pressure on our law enforcement not to investigate this case. We see only one way – to make public all that happens in Lithuania in mass media of other countries. Without any doubt, we do not want to laundry in public, but we have to acknowledge that at this time we do not see another escape. Only International publicity and pressure of International mass media can help us struggling with corrupted Lithuanian law enforcement which is still working by the principle of “call from above”. In the Soviet Lithuania, it was usual that Court decision was preconditioned by the call from the Central Committee of the Communist party. Unfortunately, in times of Independence, this “call right” is used by our present politicians. In Lithuania, it is said that Lithuania is the land of miracles. We say that when something happens the other way out than in normal democratic and legal states. As for instance, this particular case. You would probably hardly imagine how after such a horrible sexual abuse of an under age prosecutors could suspend the case, and paedophiles could remain unpunished? Also, you would hardly imagine that Controller of protection of children rights, who knew about this case a year ago, did not take any measures to prosecute the paedophiles. However, she decided to limit paternity rights to the girl’s father because he … applied for the help to mass media and revealed the fact that in Lithuania paedophiles are not punished. Therefore, we ask you to watch attentively the attached video record where a five-year old girl tells about what paedophiles did to her, and help us with publicity to achieve justice here, in Lithuania. Sincerely, Drąsius Kedys

Письмо журналистам

Уважаемые господа журналисты, Хоть Литва является членом Европейского Союза и НАТО уже пять лет, и должна быть правовым и демократическим государством, но правда и справедливость все еще заключены где-то глубоко в подземельях Советского мышления и коррупции. 20 лет спустя объявления независимости Литвы мы видим, какая несправедливость и коррупция процветают в правоохранных и правовых органах страны. Сегодня уже с точностью можно утверждать, что развалить Советский Союз было легче, чем сейчас заставить прокуроров и судей Литвы делать свою работу, т.е. бороться за справедливость, а не служить преступникам. Мы обращаемся к Вам, уважаемые журналисты, потому, что Вы являетесь единственной надеждой восстановить справедливость и найти правду. Только международная огласка может сейчас нам помочь спасти пережившую сексуальное насилие маленькую девочку – пятилетнюю Дейманте, а надругавшимся над ней литовским политикам и судьям оказаться там, где их место – в тюрьме. Год назад, тогда еще моя четырехлетняя дочь Дейманте проговорилась мне, своему отцу (после развода девочка жила со мной), что ей очень не нравится, что приходящий к ее маме Андрюс лижет ее. Когда мы ее спросили, как это понимать, девочка рассказала, что приходящий к маме мужчина по имени Андрюс ее лизал, когда был с ней, он дергал свой «сисалас» (так девочка называет мужские половые органы), а когда с него выбегал «крем» (сперма), громко кричал. Затем Андрюс обмазывал мою дочь этим «кремом» и нес в ванную помыть. По словам моей дочери, чаще всего мать девочки оставляла ее одну с незнакомым мужчиной. Андрюс давал матери деньги, а она уходила и оставляла свою дочь одну с педофилом. Девочка говорит, что Андрюс (член Президиума одной политической партии) иногда приходил не один – с ним был Йонас (как выяснилось позднее, судья Каунасского уезда) и Аидас (до сих пор не установлено, кто он). Узнав о том, что мать девочки продает ее педофилам, я обратился в Каунасскую прокуратуру. Была проведена экспертиза, во время которой было установлено, что девочка «может правильно осознавать конкретные значимые для экспертизы обстоятельства дела и давать показания, склонности к преувеличенным фантазиям не замечено». Опрошенная в суде г. Каунаса 9 июня 2009 г. моя пятилетняя дочь Дейманте показала, что Андрюс не только лизал разные части ее тела, в том числе и интимные, но и совал ей в рот «сисалас», от чего у нее болел ротик. Однако после этих экспертиз и допросов девочки каунасские прокуроры прервали досудебное расследование об изнасиловании малолетней и даже не допросили насиловавшего девочку судью. По законам Литвы, у судей есть иммунитет, завести на них уголовное дело может лишь Генеральный прокурор. Генеральный прокурор Литвы этого не сделал. Поэтому педофилы остались безнаказанными. Не наказана и мать девочки, которая продавала свою дочь извращенцам. Литовские сотрудники правоохранительных органов не видят сделанного педофилами преступления (рассказ малолетней Дейманте прилагается), поскольку это делали высшие должностные лица (политики и судьи). Конституция Литвы в данном случае бессильна из-за огромного давления на наше правосудие не расследовать этого дела. Согласно нашей Конституции, перед законом все равны. Однако если преступление в Литве сделано политиком или судьей, они обычно не предстают перед уголовной ответственностью Мы видим только один путь – предать огласке в средствах массовой информации других стран то, что творится в Литве. Без сомнения, нам не хочется «выносить сор из избы», но надо признать, что в настоящее время мы не видим другого выхода. Только международная огласка и давление международной прессы могут помочь нам в борьбе с коррумпированными правоохранительными органами Литвы, которая до сих пор работает по советскому принципу «звонка сверху». В Советские времена было нормально, что решение суда было обосновано звонком из Центрального комитета Коммунистической партии. Только жаль, что во времена независимости этим «правом звонка» пользуются сегодняшние политики высшего ранга. У нас говорят, что Литва – страна чудес. Мы так говорим, когда в Литве что-то происходит наоборот в отличие от нормальных демократических и правовых государств. Как например это дело. Вам, наверное, сложно представить, что в Вашей стране прокуроры могли бы закрыть дело, а педофилы остаться ненаказанными? Вам также должно быть сложно представить и то, что Контролер по защите прав детей, которая уже год назад знала об этом случае, не приняла меры для того, чтобы представить педофилов к уголовной ответственности, но захотела ограничить права отцовства отцу девочки. Ведь он... обратился за помощью к средствам массовой информации и раскрыл, что в Литве педофилы не наказуемы. Поэтому просим Вас внимательно посмотреть присланную Вам запись, в которой пятилетняя девочка рассказывает о том, что с ней делали педофилы, и оглаской помоги нам здесь, в Литве, достичь справедливости. С уважением,

Драсюс Кядис